وظايف كلي دانشگاه


• انجام مطالعات مداوم به منظور بهبود كمي و كيفي آموزش و پرورش در سطح دانشگاه

• آموزش متخصصين و دانشجويان ، در زمينه هاي مختلف علوم و فنون دانشگاهي ، بر طبق برنامه هاي مصوب در دوره هاي كارشناسي و بالاتر

• برقراري روايط عمومي و آموزشي با متخصصين دانشگاهها

• ترجمه و تاليف كتب و نشريات در زمينه هاي مختلف علوم و فنون و ادبيات

• فراهم آوردن تسهيلات لازم آموزشي و پژوهشي براي دانشجويان

• ارائه خدمات علمي و پژوهشي به بخش دولتي و خصوصي

• تشكيل سمينارها و كنفرانسهاي علمي