اعضاي محترم هيات رئيسه واحد

personal-pic

رئيس دانشگاه:

دكتر حمید بهادر

   
معاون اداري مالي:
 
آقاي عليرضا شهسواري
 
   

معاون آموزشي و دانشجویی:

مهندس سید غلامرضا حسینی پور 

 

   

معاون پژوهش و فناوری:

دکتر احمد ابراهیمی